MAB4

MATEMAATTISIA MALLEJA

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja kymmenen tehtävän testi. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla

• arvioi lineaarisen ja eksponentiaalisen kasvun malleja muun muassa taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla

• tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta

• osaa käyttää ohjelmistoja mallintamisessa, polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusten yhteydessä.