Konnektiivit ja totuusarvot

Logiikka on oppi perustelusta ja päättelystä. Tässä kappaleessa määritellään mitä matemaattisella päättelyllä tarkoitetaan ja millaisiin tutkimuskohteisiin sitä voidaan soveltaa.


Konnektiivit

Lauselogiikassa tutkitaan väitelauseita. Väitelauseen tunnistaa siitä, että se voi olla joko tosi tai epätosi. Esimerkiksi lause “eilen oli poutaa” ja matemaattinen yhtälö 9 > 12 ovat väitelauseita. Näistä väite on tosi tai epätosi riippuen siitä, oliko eilen poutaa vai ei, jälkimmäinen on puolestaan epätosi.

Väitelauseista voidaan rakentaa monimutkaisempia väitelauseita loogisten konnektiivien avulla. Sanat “ei”, “ja” ja “tai” ovat konnektiiveja, joilla on logiikassa nimitykset negaatio, konjunktio ja disjunktio. Niitä on tapana merkitä seuraavilla symboleilla väitelauseiden A ja B tapauksissa:

konnekiivit

Arkinen kielenkäyttö sisältää paljon tulkinnanvaraisuuksia, joiden välttämiseksi sovitaan mitä käytettävät merkinnät tarkoittavat. Sovitaan, että

(i) Väitelause “A ja B” on tosi jos sekä A että B ovat totta.

(ii) Väitelause “A tai B” on tosi jos vähintään toinen väitelauseista A ja B on tosi.

Esimerkki 1


Tutkitaan väitelauseita A: “aurinko paistaa” ja B: “tuulee”.


Formalisoi eli käännä logiikan kielelle seuraavat lauseet käyttäen kirjainlyhenteitä ja konnektiiveja.


  1. Aurinko paistaa ja tuulee.

  2. Aurinko ei paista.

  3. Aurinko paistaa tai tuulee.


Ratkaisu


  1. A ∧ B

  2. ¬A

  3. A ∨ B


Sulkeet


Monimutkaisempien väitelauseiden kirjoittamisessa käytetään tarvittaessa sulkeita. Sulkeilla on logiikassa samanlainen merkitys kuin numeraalisten laskutehtävien laskujärjestyksessä. Esimerkiksi lauseet (A ∨ B) ∧ C ja A ∨ (B ∧ C) tarkoittavat eri asioita. Sulkeiden käyttöä voidaan kuitenkin vähentää seuraavien sopimusten nojalla


(i) Negaatiot luetaan ennen konnektiiveja

Lause (¬A) ∨ B voidaan kirjoittaa muodossa ¬A ∨ B.

Jos A on lause “aurinko paistaa” ja B on lause “tuulee”, niin ¬A ∨ B tarkoittaa “ “Aurinko ei paista ja sataa”.


(ii) Peräkkäiset konjunktiot kirjoitetaan ilman sulkeita

Lauseet (A ∧ B) ∧ C ja A ∧ (B ∧ C) voidaan kirjoittaa muodossa A ∧ B ∧ C.

Jos A on lause “aurinko paistaa”, B on lause “tuulee” ja C on lause “sataa” niin

A ∧ B ∧ C tarkoittaa että “aurinko paistaa ja sataa ja tuulee.”

(iii) Peräkkäiset disjunktiot kirjoitetaan ilman sulkeita

Lauseet (A ∨ B) ∨ C ja A ∨ (B ∨ C) voidaan kirjoittaa muodossa A ∧ B ∧ C.

Jos A on lause “aurinko paistaa”, B on lause “tuulee” ja C on lause “sataa” niin

A ∧ B ∧ C tarkoittaa että “aurinko paistaa, sataa ja tuulee.”

Totuusarvot


Lauselogiikassa tutkittavilla väitelauseilla on totuusarvo: lause on joko tosi tai epätosi. Lauseella joka ei sisällä väittämää ei voi olla totuusarvoa. Lauseen totuusarvot esitetään tyypillisesti totuustaulun muodossa. Taulukkoon merkitään luku 1 jos lause on tosi ja luku 0 jos lause on epätosi. Aikaisemmin esitetyt loogiset konnektiivit määritellään täsmällisesti niiden totuustaulujen perusteella:

Jos lause A on tosi niin lauseen A negaatio ¬A on epätosi.

Jos lauseen A negaatio ¬A on tosi niin lause A on epätosi.

Negaation totuustaulu

Lauseiden A ja B konjunktio A ∧ B on tosi kun molemmat lauseet A ja B ovat tosia. Jos toinen tai molemmat lauseista A ja B ovat epätosia niin konjunktio A ∧ B on epätosi.


Konjunktion totuustaulu

Lauseiden A ja B disjunktio A ∨ B on tosi kun vähintään toinen lauseista A ja B on tosi. Kun molemmat lauseet A ja B ovat epätosia niin disjunktio A ∨ B on epätosi.


Totuustaulut ovat hyvä työkalu monimutkaisempien väitelauseiden totuusarvojen selvittämiseen.Disjunktion totuustaulu

Implikaatio ja ekvivalenssi


Tarkastellaan seuraavaksi yhdistettyä lausetta, joka voidaan ilmaista väitelauseena “jos väite A on tosi, niin B on tosi.” Tätä voidaan merkitä lyhyemmin A → B. Konnektiivi → on nimeltään implikaatio. Näin ollen jos merkitsemme A: ”aurinko paistaa” ja B: “tuulee” niin yhdistetty lause “Jos aurinko paistaa, niin myös tuulee” formalisoidaan muotoon A → B.


Implikaatio A → B voidaan lukea eri tavoin: ” jos A on tosi niin, B on tosi”, “B jos A”, “A:sta seuraa B”.


Mikäli väitelauseet A ja B ovat molemmat joko epätosia tai tosia eli toisen toteutumisesta seuraa aina toisen toteutuminen niin sanotaan että väitteet ovat loogisesti yhtäpitävät eli ekvivalentit. Tällöin lause “A on tosi jos ja vain jos B on tosi” voidaan ilmaista lyhyemmin A ↔ B. Konnektiivia ↔ kutsutaan ekvivalenssiksi. Edelleen, voimme merkitä lausetta “Aurinko paistaa jos ja vain jos tuulee” ekvivalenssilla A ↔ B.


Ekvivalenssi A ↔ B pitää sisällään implikaatiot: A → B ja B → A.

Logiikan kielellä ilmaistuna: (A ↔ B) ↔ ((A → B) ∧ (A → B)).


Myös ekvivalenssi A ↔ B voidaan lukea useammalla eri tavalla: “A jos ja vain jos B”, “A joss. B”, “A täsmälleen silloin kun B”, “A ja B ovat yhtäpitävät”.

Jos lause A on tosi niin implikaatio A → B on tosi vain silloin kun lause B on tosi. Jos lause A on tosi mutta lause B en epätosi niin implikaatio A → B on epätosi.

Jos lause A on epätosi niin implikaatio A → B on tosi riippumatta lauseen B totuusarvosta.

Implikaation totuustaulu

Ekvivalenssi A ↔ B on tosi silloin kun lauseilla A ja B on samat totuusarvot eli kun molemmat lauseet ovat joko tosia tai epätosia. Kun lauseilla on erisuuret totuusarvot niin ekvivalenssi A ↔ B on epätosi.

Ekvivalenssin totuustaulu

Esimerkki 2


Merkitään A: “aurinko paistaa”, B: “tuulee” ja C: “sataa”.

Formalisoi seuraavat lauseet ja selvitä totuustaulujen avulla milloin väittämät ovat totta.


a) Jos ei sada, niin tuulee.

b) Sataa jos ja vain jos ei paista aurinko

c) Aurinko paistaa jos tuulee ja sataa.


Ratkaisu

a) ¬C → B

Väittämä on tosi jos ei sada ja tuulee tai jos ei sada.

b) C ↔ ¬A

Väittämä on tosi jos ei sada ja paistaa aurinko tai sataa ja ei paista aurinko.

c) (B ∧ C) → A

Väittämä on tosi kaikissa muissa tapauksissa paitsi silloin kun tuulee ja sataa mutta ei paista aurinko.

Tautologia

Tautologia on lause, joka on aina tosi. Esimerkiksi lause “Huomenna sataa tai ei sada” on tautologia.


Looginen ekvivalenssi

Lauseet F ja Q ovat loogisesti ekvivalentit jos niillä on aina sama totuusarvo. Lauseiden yhtäpitävyys voidaan kirjoittaa ekvivalenssina F ↔ Q. Jos lauseiden F ja Q totuusarvot ovat aina samat niin lause F ↔ Q on tautologia.


Tärkeitä ekvivalensseja:


(i) ¬(¬A) ja A tuplanegaation sääntö

(ii) ¬(A ∧ B) ja ¬A ∨ ¬B de Morganin lait

(iii) ¬(A ∨ B) ja ¬A ∧ ¬B de Morganin lait

(iv) A → B ja ¬B → ¬A kontrapositiolaki

(v) (A ↔ B) ja (A → B) ∧ (¬A → ¬B)

Lauseet todistetaan osoittamalla niiden totuustaulut samoiksi.

Augustus De Morgan 1806 - 1871

Kuva Public Domain

Esimerkki 3


Tutki onko lause loogisesti ekvivalentti lauseen “jos menen kouluun niin opiskelen matematiikkaa” kanssa?


a) Jos en mene kouluun niin en opiskele matematiikkaa.

b) Jos opiskelen matematiikkaa niin menen kouluun.

c) Jos en opiskele matematiikkaa niin en mene kouluun.


Ratkaisu


Formalisoidaan lauseet ja tarkastellaan totuustauluja.

Merkitään K: “menen kouluun” ja M: “Opiskelen matematiikkaa”.

Tällöin lause “jos menen kouluun niin opiskelen matematiikkaa” formalisoidaan K → M.

a) ¬K → ¬M: “Jos opiskelen matematiikkaa niin menen kouluun”

Lauseilla K → M ja ¬K → ¬M on eri totuustaulut eli lauseet eivät ole loogisesti ekvivalentit.

b) M → K: “Jos opiskelen matematiikkaa niin menen kouluun.”

Lauseilla K → M ja M → K on eri totuustaulut eli lauseet eivät ole loogisesti ekvivalentit.

c) ¬M→¬K: “Jos en opiskele matematiikkaa niin en mene kouluun.”

Lauseiden K → M ja ¬M → ¬K totuustaulut ovat samat eli lauseet ovat loogisesti ekvivalentit. Huom. kontrapositiolaki.

Avoin lause ja ratkaisujoukko


Aikaisemmin tarkastelimme yksinkertaisia väitelauseita, kuten A: “paistaa aurinko”. Tämän lauseen totuusarvo riippuu kuitenkin oleellisesti tarkastelijan sijainnista x. Onkin mielekästä tarkastella ennemmin avointa lausetta A(x): “Paikassa x paistaa aurinko”, jolloin lauseen totuusarvo riippuu vapaasta muuttujasta x. Joukkoa, jonka alkioihin lause viittaa, kutsutaan lauseen perusjoukoksi. Perusjoukkona voisi olla esimerkiksi Etelä-Savon kunnat, jolloin lauseen ratkaisujoukko muodostuu kaikista niistä kunnista joissa paistaa aurinko. Voimme muodostaa myös useamman muuttujan vapaita lauseita, kuten A(x,y): “Paikassa x paistaa aurinko ajanhetkellä y”.


Aikaisemmin tarkasteltuja suljettuja lauseita (ei vapaata muuttujaa) kutsutaan myös prepositiolauseiksi ja suljettuja lauseita käsittelevää logiikkaa kutsutaan prepositiologiikaksi. Avoimia lauseita kutsutaan puolestaan predikaateiksi ja avoimia lauseita käsittelevää logiikkaa kutsutaan predikaattilogiikaksi.


Matematiikassa tarkasteltavia avoimia lauseita ovat usein yhtälöt ja epäyhtälöt, joiden yhteydessä perusjoukkoa kutsutaan myös määrittelyjoukoksi.

Esimerkki 4


Olkoon T(x) lause “x² + x = 2”. Onko lause i) T(0) ii) T(-2) tai iii) T(-3) tosi?


Ratkaisu


T(0) = 0² + 0 = 0 ≠ 2

T(-2) = (-2)² + (-2) = 2

T(-3) = (-3)² + (-3) = 6 ≠ 2


Saadaan: T(0) epätosi, T(-2) tosi ja T(-3) epätosi.

Esimerkki 5


Piirrä lukusuoralle avoimen välin ratkaisujoukko. Ilmaise ratkaisujoukko käyttäen välin merkintää. Perusjoukko on reaalilukujen joukko ℝ.


a) |x| > 5

b) -2 ≤ x < 3 tai 3 < x ≤ 5

c) epäyhtälöpari

Ratkaisu


a) |x| > 5 toteutuu kun x > 5 tai -x > 5. Jälkimmäinen epäyhtälö saadaan muotoon x < -5.

Ratkaisujoukko muodostuu siis väleistä ]∞,-5[ ja ]5,∞[


b) Ratkaisujoukko muodostuu väleistä [-2,3[ ja ]3,5]


c) Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät ovat avoimien lauseiden konjunktioita.

Epäyhtälöryhmä

tarkoittaa avoimien lauseiden S(x):”x² 2x 3 > 0” ja T(x):”x > -3x + 4” konjunktiota S(x)∧T(x). Epäyhtälöparin ratkaisujoukon muodostavat ne x:n arvot, jotka kuuluvat reaalilukujen joukkoon ja toteuttavat molemmat epäyhtälöt x² 2x 3 > 0 ja x > -3x + 4.


Toisen asteen epäyhtälön x² 2x 3 > 0 ratkaisu päätellään tutkimalla toisen asteen polynomifunktion x² 2x 3 merkkiä.

Ratkaistaan funktion x² 2x 3 nollakohdat yhtälöstä x² 2x 3 = 0

x = -1 tai x = 3


Funktion 2x 3 kuvaaja on ylöspäin aukeava paraabeli eli epäyhtälön 2x 3 > 0 ratkaisujoukko on ]-1,3[.


Epäyhtälö x > -3x + 4 toteutuu, kun x > 1 eli epäyhtälön ratkaisujoukko on ]1,∞[.


Näin ollen epäyhtälöparin ratkaisujoukon muodostavat ne x:n pisteet, jotka sisältyvät molempiin väleihin ]-1,3[ ja ]1,∞[ eli välille ]1,3[.

Kvanttorit


Olemassaolo- eli eksistenssikvanttori ∃

∃x∈A T(x): “On olemassa (ainakin yksi) sellainen joukon A alkio x, jolle pätee lause T(x)”.


Kaikki- eli universaalikvanttori ∀

∀x∈A T(x): “Kaikilla joukon A:n alkioilla x pätee lause T(x)”


Kvanttorin negaatio

¬(∃x A(x)) ⇔ ∀x ¬A(x)

¬(∀x ∈ A: p(x)) ⇔ (∃x ¬A(x))


Yhdistetyt kvanttorit

∃x∀y∈A T(x, y): “On olemassa sellainen joukon A alkio x, että olipa y mikä tahansa joukon A alkio, niin lause T(x, y) on tosi.”

∀ x∃y∈A T(x,y): “Jokaista joukon A alkiota x kohti on olemassa sellainen y,

että lause T(x, y) on tosi.”


Perusjoukkoa ei välttämättä merkitä näkyville mikäli se käy ilmi tehtävästä muutoin.

Esimerkki 6


Olkoon S(n) avoin lause “luku n on pariton”. Formalisoi kokonaislukujen joukossa seuraavat lauseet ja niiden negaatiot.


a) Parittoman ja parillisen kokonaisluvun summa on aina pariton.


b) Jos kahden kokonaisluvun tulo on pariton niin molemmat luvuista ovat parittomia.


c) On olemassa pariton kokonaisluku jonka neliö on pariton.


Ratkaisu


a) ∀n ∀m (S(n)∧¬S(m)→S(n+m))

Negaatio: ∃n ∃m (S(n)∧¬S(m)∧S¬(n+m))

b) ∀n ∀m (S(nm)→S(n)∧S(m))

Negaatio: ∃n ∃m (S(nm)∧(¬S(n)∨¬S(m)))

c) ∃n S(n)∧S(n²)

Negaatio: ∀n (S(n)→¬S(n²))

Esimerkki 7


Suomenna lause


a) ∀x ∈ ℝ ∃y ∈ ℤ(x+y=2x)

b) ∃y ∈ ℝ∀x ∈ ℤ(x + y = x)


Ratkaisu


a) Jokaista reaalilukua x kohti on olemassa jokin sellainen kokonaisluku y, että niiden summa on 2x. Lause on epätosi


b) On olemassa sellainen reaaliluku y, että sen ja minkä tahansa kokonaisluvun x summa on aina yhtä suuri kuin x. Lause on tosi.Esimerkki 8


Reaaliluku x kuuluu rationaalilukujen ℚ joukkoon, jos ja vain jos on olemassa kokonaisluvut m ja n(≠0) siten että x=m/n.


Reaaliluku on irrationaaliluku, jos se ei ole rationaaliluku.


Todista seuraavat lauseet

a) Jos x ∈ ℚ ja y ∈ ℚ, niin x + y ∈ ℚ

b) Jos x ∉ ℚ ja y ∈ ℚ , niin x+y ∉ ℚ


a) Oletuksen nojalla on olemassa sellaiset kokonaisluvut k,l,p ja q siten, että

Näin ollen

missä kq+pl ja lq ovat kokonaislukuja ja lq≠0. Todistetusti x+y ∈ ℚ.


b) Todistetaan väite käyttämällä käänteis- eli kontrapositiotodistusta:

Palautetaan mieleen kontrapositolaki A → B ↔️ ¬B → ¬A.

Väite A → B voidaan siis osoittaa todeksi todistamalla sen kontrapositio ¬B → ¬A todeksi. Toisinaan lauseen kontrapositio on helpompi todistaa kuin alkuperäinen lause, minkä vuoksi kontrapositiotodistusta käytetään. Käänteinen todistus on valmis, kun vastaoletuksesta ¬B on päätelty että oletus A on epätosi eli ¬A on tosi.


Tarkastelemme tässä tehtävässä väitettä A → B, missä A:“ x ∉ ℚ ja y ∈ ℚ” B: ”x+y ∉ ℚ“.


Täten tehtävänannon oletus on A:“ x ∉ ℚ ja y ∈ ℚ”.

Tehdään vastaoletus ¬B: oletetaan, että x + y ∈ ℚ eli on olemassa sellaiset kokonaisluvut k ja l siten, että

Koska y ∈ ℚ niin on olemassa sellaiset luvut p ja q, että

Nyt voimme ratkaista muuttujan x yhtälöstä

missä kq-pl ja lq ovat kokonaislukuja ja lq≠0 eli x∈ ℚ. Tämä on ristiriita oletuksen A kanssa eli ¬A on tosi. Täten x+y on irrationaaliluku.

Harjoituksia

1. Kirjoita seuraavat yhdistetyt lauseet logiikan kielelle. Millä lauseiden A, B ja C totuusarvoilla lauseet ovat totta?

a) Lauseen A negaation ja lauseen B disjunktio

b) Jos A tai ei B, niin C

c) B ja A, jos ja vain jos C

Vihje

Tarvittavat tiedot löytyvät tämän kappaleen taulukoista, joissa luetellaan konnektiiveja sekä niiden merkityksiä ja merkintätapoja.

2. Laadi lauseen (A → ¬B)∨C negaation totuustaulu. Millä lauseiden A, B ja C arvoilla lauseen (A → ¬B)∨C negaatio on tosi?

Vihje

Muodosta ensin lauseen (A → ¬B)∨C totuustaulu ja muodosta sen pohjalta lauseen negaation totuustaulu.

3. Osoita, että lause (P ↔ Q)∨¬P on loogisesti ekvivalentti lauseen P→Q kanssa.

Vihje

Lauseiden looginen ekvivalennssi todistetaan näyttämällä niiden totuustaulut yhtäpitäviksi.

4. Millä vakion a arvolla epäyhtälön ax² + 3x < -1 ratkaisujoukko on ]-1;-0,5[?

Vihje

Mikä yhteys epäyhtälön nollakohdilla on ratkaisujoukon ]-1;-0,5[ päätepisteiden kanssa?

5. Mikä on seuraavan yhtälöparin ratkaisujoukko? Ilmaise ratkaisujoukko käyttäen välin merkintää.

Vihje

Epäyhtälöparin ratkaisujoukon tulee toteuttaa molemmat yhtälöt

6. Annalan koulussa järjestetään kevätmyyjäiset. Myyjäisissä on mahdollista osallistua arvontaan ja voittaa huikeita palkintoja. Olkoon V(x) avoin lause "x voittaa arvonnassa". Perusjoukko on arpajaisiin osallistuneet henkilöt.

Millä ehdolla seuraavat lauseet ovat totta?

a) ∀x V(x)

b) ∃x (¬V(x))

c) ∃x (V(x)∧¬V(x))

d) (∃x V(x))∧(∃x ¬V(x))

e) ∀x (V(x)∨¬V(x))

Vihje

Ratkaisu perustuu kvanttorien ja konnektiivien määritelmiin.

7. Todista väitteet

a) Jos luku x² on pariton, niin luku x on pariton.

b) Jos x on parillinen, niin x² on parillinen.

c) Jos x on kahden kokonaisluvun tulo, niin ainakin toinen luvuista on parillinen.

Vihje

Mitä muotoa luku on kun se on parillinen tai pariton?

8. Todista että √(2) on irrationaaliluku.

Vihje

"x=√(2) on irrationaaliluku” ⇔ "jos x² = 2, niin x on irrationaaliluku"

9. Ratkaise yhtälöpari x + ay = 2, x + y = 0. Millä a:n arvoilla yhtälöparilla ei ole

ratkaisua?

YO 1990/syksy

Vihje

Yhtälöparin ratkaisujoukon tulee toteuttaa molemmat yhtälöt.

10. Ratkaise epäyhtälö

YO 1990/syksy

Vihje

Ratkaise epäyhtälön nollakohdat.

Osion perustehtävät