Suora ja taso

Suora avaruudessa voidaan ilmoittaa vektoreiden avulla. Kun tunnetaan suoralta jokin piste ja jokin suoran suuntavektori, on suora vektoreilla ilmoitettuna

missä s on suoran pisteen paikkavektori (monesti ilmaistaan OP), OA suoralla olevan pisteen paikkavektori, a suoran suuntavektori ja n jokin luku. Eli liikutaan origosta suoran pisteeseen A, jonka jälkeen suoran suuntavektorin avulla pääsemme suoran jokaiseen pisteeseen.

Yllä oleva suoran yhtälö on suoran vektorimuotoinen parametriesitys. Suora muodostuu parametrin n käydessä läpi kaikki reaaliluvut. Tätä kutsutaan myös suoran vektoriyhtälöksi.

Avaruuden suoran määrittää yksikäsitteisesti joko kaksi avaruuden pistettä tai yksi piste sekä jokin suoran suuntavektori

Pisteiden A ja B kautta kulkeva suora.

Pisteen A kautta kulkeva suora, jolla on suuntavektori a

Esimerkki 1

Suora kulkee avaruudessa pisteiden A(1,3,2) ja B(2,4,1) kautta. Määritetään suoran vektorimuotoinen parametriesitys. Suoran suuntavektori on vektori AB.

Suoran yhtälö

missä

Esimerkki 2

Onko piste (4,6,-1) edellisen esimerkin suoralla?

Muodostetaan suoran s komponenttimuotoinen parametriesitys

Saadaan yhtälöryhmä

Piste on suoralla vain ja jos vain löytyy luku n siten, että yhtälöryhmä toteutuu. Sijoitetaan piste (4,6,-1) yhtälöryhmään.

Yhtälöryhmä toteutuu, kun n=3. Piste on siis suoralla.

Suorien leikkauspiste

Esimerkki 3

Tutki leikkaako suora, joka kulkee pisteiden (0,0,0) ja (0,5,5) kautta suoran, joka kulkee pisteiden (-1,2,2) ja (3,-2,-2)

Piirretään aluksi suorat GeoGebralla.

Vieressä pisteiden A(0,0,0) ja B(0,5,5) kautta kulkeva suora vihreänä ja Pisteiden C(-1,2,2) ja D(3,-2,-2) kautta kulkeva suora punaisena.

GeoGebran perusteella suorat leikkaavat pisteessä (0,1,1)

Voit käännellä kuvaa hiirellä eri asentoihin vieressä.

Ratkaistaan tehtävä mös analyyttisesti.

Kaksi suoraa leikkaavat toisensa, jos niillä on yhteinen piste. Merkitään suoria kirjaimilla s ja t

Suorilla on leikkauspiste, jos löytyy kertoimet n ja m siten, että s=t.

Piste A on origossa, joten paikkavektoria OA ei tarvita laskuissa. (Tämä on nollavektori). Merkitään leikkauspistettä E.

Vektorit

Merkitään suorat yhtä suuriksi

Vektorien komponentit ovat yksikäsitteisiä, joten saadaan yhtälöryhmä

Löydettiin kertoimet m ja n, joten suorilla on leikkauspiste. Tällöin pisteen E paikkavektori on

joten leikkauspiste on E(0,1,1).

Taso

Tason määrää kolme pistettä, jotka eivät ole samalla suoralla. Tason suuntavektorit saadaan pisteiden välisistä vektoreista.

Alapuolella on taso, joka kulkee pisteiden A(−2,2,2), B(1,1,0) ja C(2,1,2) kautta. Tason suuntavektorit AC (punainen) ja AB (vihreä).

Voi käännellä kuvaa hiirellä.

Esimerkki 4

Millä ehdolla piste P(x,y,z) on tasossa?

Pisteiden paikkavektorit ja tason suuntavektorit

Tason vektorimuotoinen esitys

Merkitään tasoa vektorilla p, joka on tason pisteen paikkavektori. Tason määräävät piste A sekä suuntavektorit AB ja AC.

Tässä vektorilla p merkitään pisteen P paikkavektoria OP ja se on

Jotta piste on tasossa, seuraavan yhtälön täytyy toteutua

Saadaan yhtälöryhmä

missä n ja t ovat jotain lukuja. Piste on tasossa vain ja jos vain löytyy luvut n ja t siten, että yhtälöryhmä toteutuu.

Tason normaalimuoto

Esimerkki 5

Esitetään edellisen esimerkin taso muodossa ax+by+cz+d=0.

Tämä on tason normaalimuoto. Palataan nimeen kappaleen ristitulo esimerkeissä.

Ratkaistaan alimmasta yhtälöstä n ja sijoitetaan se toiseen yhtälöön, josta ratkaistaan t.

Sijoitetaan ratkaistut n ja t ensimmäiseen yhtälöön

Viedään kaikki termit yhtälön vasemmalle puolelle ja kerrotaan nimittäjät pois.

Tämä on tason normaalimuotoinen yhtälö. Kaikki tason pisteet toteuttavat tämän yhtälön.

HARJOITUKSIA

1. Suora kulkee pisteiden (-1,-1,-2) ja (2,9,-5) kautta. Muodosta suoran vektoriyhtälö.

Vihje

Esimerkki 1

2. Suora kulkee pisteiden (0,1,1) ja (3,2,1) kautta. Onko piste (-2,3,4) suoralla?

Vihje

Esimerkki 2

3. Lentokone lähti lentokentältä, joka sijaitsee origossa. Nousun jälkeen se oli koordinaatisto pisteessä (15,8,10) ja jatkoi lentämistä nopeudella 900km/h vektorin a suuntaisesti. Kuinka kaukana lentokentästä lentokone oli tunnin kuluttua nousukorkeuden saavuttamisesta? Koordinaatiston yksikkö on 1 kilometri. Anna vastaus kilometrin tarkkuudella.

Vihje

Aseta paikkavektori suoran pisteeseen, jossa lentokone sijaitsee.

4. Pisteet A(2,-3,5), B(1,1,5) ja C(3,1,-2) määräävät tason. Onko piste (-1,9,5) tasossa?

Vihje

Esimerkki 4

5. Taso kulkee pisteiden (2,1,0), (-3,0,2) ja (1,2,0) kautta. Muodosta tason normaalimuoitoinen yhtälö.

Vihje

Esimerkki 5

6. Leikkaako suora, joka kulkee pisteiden A(2,-3,5) ja B(1,1,5) kautta suoran, joka kulkee pisteiden C(3,1,-2) ja D(0,9,3/2) kautta?

Vihje

Esimerkki 3

7. Suora on vektorin a suuntainen ja kulkee pisteen (2,3,7) kautta. Määritä sen ja tason x+2y+z=1 leikkauspiste.

Kevät 2003 (Muokattu tehtävänantoa.)

Vihje

Suoran ja tason leikkauspiste toteuttaa sekä suoran että tason yhtälöt.

8. Osoita, ettei taso, jonka määräävät origosta lähtevien vektoreiden a, b, ja c kärjet, millään x:n arvolla ole vektorin v suuntainen.

Kevät 1983 (Muokattu tehtävänantoa.)

Vihje

Jos vektori v on tason suuntainen, on se yksi tason suuntavektoreista.

9. Lasersäteellä osoitetaan pisteestä A(1, -2, 3) vektorin a suuntaan. Toisella säteellä osoitetaan pisteestä B(9, -1, -12) b suuntaan. Näytä, että säteet leikkaavat toisensa, ja määritä niiden leikkauspiste.

YO pitkä 2014k/8

Vihje

Esimerkki 3

Osion perustehtävät