MAA7

Integraalilaskenta

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja viiden tai kymmenen tehtävän testi. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. 

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita 

• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä tutustuu numeeriseen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä 

• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 

• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin 

• osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä numeerisessa integroinnissa.