MAA8

Tilastot ja todennäköisyys

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja testi sisältäen perustehtäviä. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja 

• osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän 

• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin 

• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä 

• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä 

• osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.